INFORMACJA

W SPRAWIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2023 poz. 537  z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RZT.70.24.2023 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa na okres 3 lat. Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 07.06.2023r.

Wysokości i czasookresy obowiązywania Taryf znajdują się w zakładce „taryfa”.